โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว


เกี่ยวกับโรงเรียนสรุปกิจกรรมประจำเดือน
แผนที่โรงเรียนวัดป่างิ้ว
ข่าวการศึกษา
ภาพกิจกรรม

โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพระธรรม
อ่านต่อ...

กิจกรรมการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด
อ่านต่อ...

กองสาธารณสุขมอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ/
ตู้วัดอุณหภูมิ ให้กับโรงเรียน
อ่านต่อ...

ร่วมยินดีกับ ด.ญ.นัฐจิมา เถาสุวรรณ์
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดป่างิ้ว
อ่านต่อ...

การประชุมเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
อ่านต่อ...

การประชุมผู้ปกครองห้องเรียน MEP
(ในรูปแบบออนไลน์)
อ่านต่อ...

รับทุนการศึกษา
จากพระครูวิมลกิจจานุกูล
อ่านต่อ...

คัดกรองและให้ความช่วยเหลือ
เด็กที่มีปัญหาทักษะพื้นฐานการอ่าน
อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับ
ครูณัฒณิชา ทิพยามาตร
อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคกลาง
อ่านต่อ...

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
จริยธรรม รุ่น 2
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

ฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค (COVID-19)
อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรรางวัล
โครงการ Save Me place
อ่านต่อ...

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
ครู D.A.R.E
อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมไหว้ครู
ณ โรงเรียนสามโคก
อ่านต่อ...

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565
อ่านต่อ...

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
อ่านต่อ...

กิจกรรม"แยกขวดช่วยหมอ"
อ่านต่อ...

เคล็ดลับการสร้างตัวตน
และปรับตัวในโลกออนไลน์
ณ โรงเรียนสามโคก
อ่านต่อ...

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
อ่านต่อ...

ประชุมโครงการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียน
ที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา
อ่านต่อ...

ประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการ
นางสาวจิตรลดา พรสงวน
อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูธันยพร ศิริเสมอจันทร์
อ่านต่อ...

โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 1
อ่านต่อ...

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
อ่านต่อ...

ประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /2565
อ่านต่อ...

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 2 /2565
อ่านต่อ...

ประชุมพิจารณา
ตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ
ภาคสมัครใจสำหรับนักเรียน
อ่านต่อ...

ประชุมรถรับส่ง ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

กิจกรรม
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ...

กิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
อ่านต่อ...

ประชุมแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม 2/2565
อ่านต่อ...

ประชุมกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาภาษาจีน
อ่านต่อ...

ร่วมงานสาธิตทดสอบประสิทธิภาพ
ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ
อ่านต่อ...

ประเมินในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
อ่านต่อ...

โครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
อ่านต่อ...

ประชุมรับนโยบายด้านการศึกษา
จากผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานี
อ่านต่อ...

เข้าร่วมพิธีเปิด
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนู
อ่านต่อ...

ประชุม คณะกรรมการ
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาโรงเรียน
อ่านต่อ...

อบรมออนไลน์ Save me place
กับนักศึกษาฝึกงาน ​ม.ธรรมศาสตร์
อ่านต่อ...

โครงการสานสายใยรักในครอบครัว
และสืบสานประเพณีสงกรานต์
อ่านต่อ...

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนากีฬา
อ่านต่อ...

เข้าร่วมงานพิธีรดน้ำขอพร
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
อ่านต่อ...

เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และประชาชน
อ่านต่อ...

ร่วมเป็นเกียรติในวันเกียรติยศ
ณ โรงเรียนสามโคก
อ่านต่อ...

อบรมออนไลน์
แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
อ่านต่อ...

ประชุมคณะผู้บริหาร และครูบุคลากร
อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ...

โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
อ่านต่อ...

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
อ่านต่อ...

ตรวจ RT-PCR Swab จมูกหาเชื้อโควิด
อ่านต่อ...

นักเรียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
อายุ 6 ปี - 12 ปี
อ่านต่อ...

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย
อ่านต่อ...

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1/2565
อ่านต่อ...

พยากรณ์อากาศวันนี้
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์