โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว


เกี่ยวกับโรงเรียนสรุปกิจกรรมประจำเดือน
แผนที่โรงเรียนวัดป่างิ้ว
ข่าวการศึกษา
ภาพกิจกรรม

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
อ่านต่อ...

ยินดีต้อนรับ
รองสายสุนีย์ นิลบรรพต
อ่านต่อ...

น้ำท่วมบริเวณโรงเรียน 2565
อ่านต่อ...

คุณครูรัตนา ธงชัย กล่าวอำลานักเรียน
อ่านต่อ...

ร่วมงาน Sustainability Expo 2022
อ่านต่อ...

ร่วมงานเกษียณ อบจ.ปทุม
อ่านต่อ...

เข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
อ่านต่อ...

โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านโภชนาการในวัยเรียน
ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

 มุทิตา กษิณานุสรณ์
คุณครูรัตนา ธงชัย (ครูตู่)
อ่านต่อ...

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 3/2565
อ่านต่อ...

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
ครู D.A.R.E
อ่านต่อ...

โครงการอนุรักษ์ปราชญ์ชาวบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ่านต่อ...

กิจกรรม English Day Camp 2022
อ่านต่อ...

โครงการประเมินความสำเร็จ
ของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมนักเรียนดีเด่น
มีความประพฤติดีประจำห้องเรียน
อ่านต่อ...

อบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนงบประมาณ พ.ศ. 2566
อ่านต่อ...

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
อ่านต่อ...

งานชุมนุมยุวกาชาด
ส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ...

พิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราช
และบวงสรวงสักการะศาลหลักเมือง
อ่านต่อ...

รับมอบของ
โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
จากสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
อ่านต่อ...

การประชุมวางแผน
งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค
อ่านต่อ...

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง
สุพรรณบุรี ครั้งที่ 16
อ่านต่อ...

ฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค (COVID-19)
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
อ่านต่อ...

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
ครู D.A.R.E
อ่านต่อ...

การนิเทศติดตามการดำเนินงาน
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
อ่านต่อ...

กิจกรรมอาเซียน ประจำปี 2565
อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาชีพครู สู่ครูมืออาชีพ
อ่านต่อ...

ร่วมเปิดโครงการจ้างเหมา
กำจัดขยะอันตรายชุมชน
อ่านต่อ...

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565
อ่านต่อ...

ตรวจ Antigen test kit หรือ ATK
ให้กับนักเรียน
อ่านต่อ...

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด
อ่านต่อ...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ
อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปี 2565
อ่านต่อ...

ตรวจสุขภาพช่องปากเคลือบฟลูออไรด์
อ่านต่อ...

มอบทุนการศึกษาที่ได้รับจาก
พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ (พระอาจารย์เดือน)
อ่านต่อ...

ตักบาตร “เอกาสะนิกังคะ”
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา
อ่านต่อ...

ร่วมทำบุญครบรอบการก่อตั้ง
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ่านต่อ...

รับบริจาคเงินจากชุมชน
พื่อร่วมทำบุญจัดซื้อเทียนพรรษา
อ่านต่อ...

โครงการอบรมเยาวชนจิตอาสา
เพื่อพัฒนาชุมชนตำบลบ้านงิ้ว
อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อ่านต่อ...

รับมอบทุนการศึกษา​
ซึ่งเป็นทุนที่เกิดจากผู้มีจิตศรัทธา
อ่านต่อ...

แสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกแก่
นายทิพากร บุญแก้ว
อ่านต่อ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
อ่านต่อ...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
อ่านต่อ...

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ประจำเดือนมิถุนายน 2565
อ่านต่อ...

แสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกแก่
นายสุริยาวุธ ศรีเมือง
อ่านต่อ...

ทัศนศึกษาตามโครงการ
พัฒนาผู้เรียนสู่โลกกว้าง
อ่านต่อ...

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

ฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค (COVID-19)
อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
ของบุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ...

โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพระธรรม
อ่านต่อ...

กิจกรรมการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด
อ่านต่อ...

กองสาธารณสุขมอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ/
ตู้วัดอุณหภูมิ ให้กับโรงเรียน
อ่านต่อ...

ร่วมยินดีกับ ด.ญ.นัฐจิมา เถาสุวรรณ์
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดป่างิ้ว
อ่านต่อ...

การประชุมเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
อ่านต่อ...

การประชุมผู้ปกครองห้องเรียน MEP
(ในรูปแบบออนไลน์)
อ่านต่อ...

รับทุนการศึกษา
จากพระครูวิมลกิจจานุกูล
อ่านต่อ...

คัดกรองและให้ความช่วยเหลือ
เด็กที่มีปัญหาทักษะพื้นฐานการอ่าน
อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับ
ครูณัฒณิชา ทิพยามาตร
อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคกลาง
อ่านต่อ...

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
จริยธรรม รุ่น 2
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

พยากรณ์อากาศวันนี้
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์