โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว


เกี่ยวกับโรงเรียนสรุปกิจกรรมประจำเดือน
วิดีโอ ข่าวสาร โรงเรียน
แผนที่โรงเรียนวัดป่างิ้ว
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดชื้อ-จัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565
อ่านต่อ...

ประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /2565
อ่านต่อ...

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 2 /2565
อ่านต่อ...

ประชุมพิจารณา
ตัวแทนบริษัทประกันอุบัติเหตุ
ภาคสมัครใจสำหรับนักเรียน
อ่านต่อ...

ประชุมรถรับส่ง ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

กิจกรรม
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ...

กิจกรรมจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
อ่านต่อ...

ประชุมแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม 2/2565
อ่านต่อ...

ประชุมกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาภาษาจีน
อ่านต่อ...

ฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค (COVID-19)
อ่านต่อ...

ร่วมงานสาธิตทดสอบประสิทธิภาพ
ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ
อ่านต่อ...

ประเมินในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
อ่านต่อ...

โครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
อ่านต่อ...

ประชุมรับนโยบายด้านการศึกษา
จากผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานี
อ่านต่อ...

เข้าร่วมพิธีเปิด
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนู
อ่านต่อ...

ประชุม คณะกรรมการ
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาโรงเรียน
อ่านต่อ...

อบรมออนไลน์ Save me place
กับนักศึกษาฝึกงาน ​ม.ธรรมศาสตร์
อ่านต่อ...

โครงการสานสายใยรักในครอบครัว
และสืบสานประเพณีสงกรานต์
อ่านต่อ...

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนากีฬา
อ่านต่อ...

เข้าร่วมงานพิธีรดน้ำขอพร
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
อ่านต่อ...

เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และประชาชน
อ่านต่อ...

ร่วมเป็นเกียรติในวันเกียรติยศ
ณ โรงเรียนสามโคก
อ่านต่อ...

อบรมออนไลน์
แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
อ่านต่อ...

ประชุมคณะผู้บริหาร และครูบุคลากร
อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ...

โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
อ่านต่อ...

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
อ่านต่อ...

ตรวจ RT-PCR Swab จมูกหาเชื้อโควิด
อ่านต่อ...

นักเรียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
อายุ 6 ปี - 12 ปี
อ่านต่อ...

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย
อ่านต่อ...

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1/2565
อ่านต่อ...

ครูประจำชั้นจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน
อาหารเสริมนม และหน้ากากอนามัย
อ่านต่อ...

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
อ่านต่อ...

ประชุมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะดูงาน
จากสำนักงานวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านต่อ...

ประเมินสรุปการจัดการเรียนการสอน
อ่านต่อ...

สอบปลายภาาค ภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านต่อ...

สรุปการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
อ่านต่อ...

คณะกรรมการดำเนินการ
รับ-ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2564
อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับ
ผอ.ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวชญานิศา กาญจนะเลขา
อ่านต่อ...

ขอพรและกล่าวอำลา
เนื่องในโอกาส
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อ่านต่อ...

กิจกรรม Open House 2021
ประจำปีการศึกษา 2564
ในรูปแบบออนไลน์
อ่านต่อ...

กิจกรรม
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านต่อ...

โครงการส่งเสริมผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

รับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

ความสำเร็จของลูกป่างิ้ว

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว
ที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วหัวไทร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับรางวัลชมเชย
พร้อมเหรียญที่ระลึกของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
อ่านต่อ...

การแสดงละครภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2562
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชมต่อ...

ประกวดเพลงพระราชนิพนธ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2562
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชมต่อ...

การแข่งขันทักษะ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2562
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
อ่านต่อ...

ผลงานของลูกป่างิ้ว

The Traveller-
Watpangiw Temple
(รายการมากว่าเที่ยว ตอนที่ 1
วัดป่างิ้ว จ.ปทุมธานี)
อ่านต่อ....

ความสำเร็จของครู บุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ
คณะครูโรงเรียนวัดป่างิ้ว
ที่ได้รับรางวัล
"ครผู้สร้างคุณประโยชน์
ให้แก่ท้องถิ่น"
ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศวันนี้
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์