โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

ประวัติวัดนางหยาด

ประวัติวัดนางหยาด

 สถานที่ตั้ง
            วัดนางหยาด(ร้าง) ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณบ้านงิ้ว หมู่ 3 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี   มีเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินประมาณ 17 ไร่ 35.5 ตารางวา

 ประวัติความเป็นมา
            วัดนางหยาด สันนิษฐานว่า คงจะสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหรือก่อนนั้นก็อาจเป็นได้ ปัจจุบันคงเหลือร่องรอย
 ทางประวัติศาสตร์  มีพระพุทธรูปศิลาทรายศิลปะอู่ทองปางมารวิชัยทำด้วยหินทรายแกะสลักขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 56 นิ้ว  สูง 72 นิ้ว 
 สันนิษฐานว่าคงจะเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถของวัด และพระพุทธรูปประกอบพระประธานขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 33 นิ้ว สูง 47 นิ้ว 
 อีกสี่องค์แต่เดิมประดิษฐานอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างของพระประธานด้านละสององค์ หันหน้าออกด้านข้างทั้งสี่องค์ มีศาลาเสาไม้เนื้อแข็ง
 มุงหลังคาด้วยสังกะสีคลุมไว้ป้องกันแดดฝน บริเวณพื้นพระอุโบสถประกอบด้วยอิฐดินเผาโบราณขนาดกว้างประมาณ 5 นิ้วครึ่ง ยาว 11 นิ้ว 
 หนา 3 นิ้ว และพบอิฐดินเผาโบราณขนาดใหญ่ มีรูเล็กๆหลายรูทะลุจากด้านบนแผ่นอิฐถึงด้านล่าง กว้างประมาณ 8 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว 
 หนา 5 นิ้วครึ่ง ในบริเวณเขตพื้นที่ของวัดนางหยาด
            จากข้อมูลที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พุทธศักราช 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 หลังจากเข้าตีกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าได้แล้ว ได้ยกทัพเรือผ่านมาถึงวัดนางหยาด เวลาบ่ายคล้อยเย็นมากแล้ว จึงนำไพร่พลแวะพัก
 หุงหาอาหารเมื่อรับประทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็ลงเรือต่อไปถึงธนบุรี รุ่งสางพอดี ต่อมาพระครูวิมล กิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว 
 และผู้มีจิตศรัทธา ได้ปฏิสังขรณ์สร้างวิหารทรงไทยทำด้วยศิลาแลงประดับลายปูนปั้นสวยงามมากขึ้นมาทดแทน ดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
 ด้วยความเก่าแก่ของหลวงพ่อวัดนางหยาด และเป็นที่นับถือศรัทธาของคนในท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปได้มาสักการบูชา จึงมีผู้มีจิตศรัทธา
 ได้ทำการปฏิสังขรณ์ตกแต่งองค์พระทั้งหมด ขึ้นมาใหม่เป็นที่สวยงาม ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Wat Nang Yard History

 Location
            Wat Nang Yard is located on the Eastern bank of the Chao Phraya river. The address is  Moo 3,
 Tambon Banngiw, Samkhok district in Pathum Thani province. Wat  Nang Yard is on an area of land 
 approximately 3 hectares and 142 square meters.

 History
            It is thought that ‘Wat Nang Yard’ was first built in the era when Ayutthaya was the capital city 
 but could also have been built earlier.
            At present, the beautiful little temple is home to some sandstone statues of Buddha. The principle 
 Buddha, Mahindra was created in an U-thong art style. It is big with a width of 56 inches and height
 of 72 inches. We know this to be the principle as it is in the center of four smaller  Buddha statues, 
 they face away in each direction and they measure 33 inches wide and 47 inches high.
            In order to protect these sacred figures and of course, the floor, there is a beautiful pavilion roof 
 covering the building.
            The roof is suspended by hardwood poles and supports a zinc rain cover which protects from 
 the sun also.The floor was constructed of ancient mud bricks that had been baked in a kiln. The bricks
 were 5.50 inches wide, eleven inches long and 3 inches thick. Also in the area of this little temple, 
 they found many bigger bricks with holes that go through from one side to another, that were not used.
            According to historical evidence, during a period of King Taksin in 2310, when Ayutthaya 
 was conquered and lost to the Burmese for the second  time. The good king brought his brave  soldiers 
 to  rest  and  recuperate  here  at  the  temple  after they were back from the battlefield and got
 the land back from the Burmese. The soldiers had their meal happily here in the evening  and were
 back on their boats and had arrived in Thonburi  by dawn the following day.
            Later Prakru Wimol Kitjanukul, the abbot of Watpangiw temple and the community of people   with passion and faith rebuilt the temple with laterite stone and carved beautiful patterns into it  that you can still see in the present.
            The community of people who come to worship the ancient Buddha ‘Luang Por Wat Nang Yard’  also helped renovate the statues of the Buddha in the temple. 

Nang Yard庙的历史沿革

            Nang Yard庙建址于泰国巴吞他尼府Samkhok县Bangiw镇的湄南河东岸,占地约3千平方米。
            据说,Nang Yard庙始建于大成王朝建都时期或者更早。现在,这个美丽的小庙里供奉着几尊由砂石塑成的佛像。主佛像—Mahindra佛是以泰国U-thong时期的艺术风格塑成。佛像高约1.83米,宽约1.4米,它位于其他四座各自面朝四个不同方向的小佛像的中央。这四座小佛像高约1.2米,宽约0.84米。
            为了很好地保护这些神像及地板,人们建了一个非常美丽的亭子遮盖住庙宇。亭子的顶以结实的木椽制成并遮盖上镀了锌的防雨材料,这样也可以起到防晒的作用。庙里的地板是由古时窑烧的土砖铺成的。这些土砖长约28厘米,宽约14厘米,厚约8厘米。在这个小庙里人们还发现了很多没有用过的土砖,这些土砖稍大点,中间有一个穿透了的孔。
            依据史料,在泰国郑王统治时期的泰历2310年,大城府被攻陷,泰国第二次败于缅甸。 后来,英勇的郑王又从缅甸手中夺回了大城府。在从战场回来的路上,郑王带领英勇的士兵们来到Nang Yard庙休息和疗伤。晚上,士兵们在这里愉快地饱餐后乘船离开,于第二天的黎明返回到了吞武里。
            后来, Pangiw庙的住持大师Prakru Wimol Kitjanukul和一些联合起来的热心信徒用红土石翻修了这座庙,这些红土石上刻着的美丽图案至今我们还可以看到。前来参拜古佛“Luang Por Wat Nang Yard”的人们也帮助翻新了庙里的佛像。           
                                    门娴娴(老师)译于二零一五年元月二十日 

 

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์