โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

ผลงานครู


     ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวปัทมา ทองขาว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้คำถามหมวกความคิดหกใบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุพรรษา คงสุกใส ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     รายงานการใช้ชุดการพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพื้นฐาน (อังกะลุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่างิ้ว


     ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววิกันต์ดา ธีรธร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร
และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ผลงานทางวิชาการ ของ นางศศิธร แก้วบุตร  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     รายงานผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1


     วิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา ของ นางจันทร์ศรี เฉยทุม ตำแน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     วิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา


     โครงการต่างๆ ของ นางจันทร์ศรี เฉยทุม ตำแน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     1. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปี 2559

     2. รายงานโครงการอาหารกลางวันเพื่อเสริมสร้างภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียน โรงเรียนวัดป่างิ้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปี 2560     ผลงานทางวิชาการ ของ นายอัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
     1. รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
     2. การพัฒนาทักษะการสอนของครู โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น (LSS) โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


     ผลงานทางวิชาการ ของ นางเพ็ญนี  สุทธิพงษ์วิจิตร  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
     1. เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร
     2. เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอารชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร

       

     ผลงานทางวิชาการ ของ นางขนิษฐา บุญฉิม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี


     ผลงานทางวิชาการ ของ นางขนิษฐา บุญฉิม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี     ผลงานทางวิชาการ ของ นางศศิธร แก้วบุตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     เรื่อง ผลการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ร่วมกับการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่1


ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์