โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

ผลงานครู


     ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวปัทมา ทองขาว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
      การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้คำถามหมวกความคิดหกใบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวสุพรรษา คงสุกใส ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     รายงานการใช้ชุดการพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพื้นฐาน (อังกะลุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่างิ้ว


     ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววิกันต์ดา ธีรธร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร
และการบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ผลงานทางวิชาการ ของ นางศศิธร แก้วบุตร  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     รายงานผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1


     วิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา ของ นางจันทร์ศรี เฉยทุม ตำแน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยะฐานะ
ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     วิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา


     โครงการต่างๆ ของ นางจันทร์ศรี เฉยทุม ตำแน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
     1. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปี 2559

     2. รายงานโครงการอาหารกลางวันเพื่อเสริมสร้างภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียน โรงเรียนวัดป่างิ้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปี 2560     ผลงานทางวิชาการ ของ นายอัศวิน คงเพ็ชรศักดิ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
     1. รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
     2. การพัฒนาทักษะการสอนของครู โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น (LSS) โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


     ผลงานทางวิชาการ ของ นางเพ็ญนี  สุทธิพงษ์วิจิตร  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
     1. เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร
     2. เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินงานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอารชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร

       


ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์