โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

ประวัติโรงเรียนวัดป่างิ้ว

ประวัติโรงเรียนวัดป่างิ้ว

             โรงเรียนวัดป่างิ้ว เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2496 
ในที่ดินจำนวน 15 ไร่ ของวัดนางหยาด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
โดยมีนายเทียบ ชื่นวิทยา เป็นผู้บริหารคนแรก เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือเทียบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
            เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2496 มีนักเรียนทั้งหมด 26 คน
แยกเป็นนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง 1 คน ใช้อักษรย่อ ปท.8 
            วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2509 โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามนโยบาย
รัฐบาลสมัยนั้น ใช้อักษรย่อ ปท.1
            ปีพุทธศักราช 2519 ทางราชการได้ยุบโรงเรียนวัดสวนมะม่วงมารวม
            วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ 
            ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยนายชาญ  พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ขอรับโอนมาเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542
            ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางสาวณัฐชานันท์
โชตินิรันตนานุกูล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว


Watpangiw  School  History

            Watpangiw Primary School was established on the 25th March,1953.  The school was built on the 5 acres of Wat Nang Yard land. The address of  the school is Moo 2, Tambon Banngiw, Amphur Samkhok, Pathum Thani  province. The first administrator was Mr. Teab Chuenwittaya. 
            During the 18th May, 1953, the school had 26 students (25 boys and 1 girl) 
and only had 5  grades. The school was originally known as  ปท.8 (Thai alphabet
abbreviation of the school’s name)
            but after the Thai government transferred the school to Pathum  Thani Provincial Administration Organization on the 1st October,1966. The school was recognized as ปท.1.
            In 1976, the government demolished Suan Mamuang School and  transferred the students to Watpangiw School.
            On the 1st October, 1980, the school was under control by Office of  the National Primary Education.
            However, on the 1st May, 2009, the Office of National Primary  Education was approached by Mr. Chan Puangpetch to transfer Watpangiw  School to Pathum Thani Provincial Administration Organization.
            Nowadays, the school teaches students from kindergarten to grade 6 (Prathomsuksa 6). Miss. Natchanan Chotinirantananukul is the director of Watpangiw School. 

Watpangiw学校简介

            Watpangiw小学创建于1953年3月25日。占地面积5英亩。学校位于Pathum Thani府,Amphur区,Tambon Banngiw,Moo 2。第一任校长是Mr. Teab Chuenwittaya。
          至1953年5月18日,这所学校有26名学生(25名男孩和1名女孩)和5个年级。
          该校最初被称为ปท 8(学校泰文名字简称),但在1966年泰国政府把学校移交Pathum Thani府组织管理部门,此后学校被称作ปท 1。
            1976年,学校解散Suan Mamuang学校并把学生转移到Watpangiw学校。1980年10月1日,该学校归于国家初级教育部管理。然而,2009年5月1日,国家初级教育部接受Mr. Chan Puangpetch的申请将该校行政管理权划归Pathum Thani府教育厅。
            目前,学校开设班级从幼儿园到小学6年级Miss. Natchanan Chotinirantananukul 是该校的主任。

 

ที่ตั้งโรงเรียนวัดป่างิ้ว

 
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร. 02-5937166, 02-5937207


สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน - สีแดง


 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นงิ้ว

 

 

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์