โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

อนุบาล

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

******************************

ระดับชั้นอนุบาล 2/1

     


******************************

ระดับชั้นอนุบาล 3/1

ระดับชั้นอนุบาล 3/2

 

 

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์