โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

     การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

     กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

     ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีี 

 

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ นางภัทรียา ศักดามาตร์ และนางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น