โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องทั่วไปปีการศึกษา 2564

 

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์