โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์โควิด 19

 

ผู้ดูแลระบบ นางภัทรียา ศักดามาตร์ และนางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น