โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

"ครผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น" ปีการศึกษา 2562


 


 


 


 


 


 


ผู้ดูแลระบบ นางภัทรียา ศักดามาตร์ และนางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น