โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

Professional Learning Community (PLC)

     Professional Learning Community Logbook

     แผนการขับเคลื่อน PLC ในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

     ปฏิทินการขับเคลื่อนทางการศึกษา ด้วย PLC (Professional Learning Community)

     แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

     แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

 

 

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ นางภัทรียา ศักดามาตร์ และนางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น